Skip to main content

Jaroslaw Kocur, #198, POL 

"Austria eXtreme Triathlon
Sobota 24.06.2017
4:30 rano
Rzeka Mur 3.8 km p?ywania, 186 km roweru, 44km biegu... po górach ????????????
3..2...1..... Start
...... ale
9 miesi?cy wcze?niej.
Nale?a?o si? zapisa?, powiedzie? o tym fakcie ?onie, poczeka? grzecznie z zaci?ni?tymi kciukami aby wylosowali Kocura, i poszuka? support. ...
..... po drodze problemy zdrowotne, ch?? rezygnacji ze wszystkich startów, rozwa?anie przeniesienie na przysz?y rok.....
?ona, znajomi pomogli. Dzi?kuje WAM
Support- pisa?em do organizatora cztery razy z pro?b? o zmian?.... tak po prostu chcia? los. Michal Kolodziejczyk w ostatniej chwili zdarzy?a si? losowa sytuacja – Dzi?kuje za pomoc Micha? w szukaniu zast?pczego suportu. Adam Pilszek chcia? do tego stopnia pomóc ?e zadeklarowa? przyjazd w pi?tek w?asnym samochodem 650km ok 20:00 - niesamowity. Niestety Organizatorzy byli restrykcyjni do tego stopnia i? zarz?dali stawienia si? o godzinie 16:00 zawodnika z supportem, i zagrozili
niedopuszczeniem do startu. Regulamin to regulamin ????
5:00 rano w pi?tek sms do Sandro Surwilo pojecha?by? ze mn? do Austrii .. za jak?? chwil???!!
.....OK, tylko daj mi par? godzin.
3...2.....1.... start
P?ywanie – my?la?em ?e znowu co? pochrzani?em, bo nikogo nie mam ko?o siebie ani przed sob? . Ale nie.... p?yn? najszybciej, kapitalnie troch? z pr?dem troch? pod pr?d .....i koniec ????
Rower – Za?o?enie na rower – jed? Kocur swoje. I tak by?o mocno lecz z rezerw?. Pierwszy podjazd ok 1200m przewy?szenia. Cud malina, pi?kne widoki, temperatura jeszcze ok. My?la?em ?e zje?d?am nie najgorzej, dopóki nie zobaczy?em ?? mo?na szybciej o wieeele szybciej. Crazy man. Moja maksymalna pr?dko?? to zaledwie 81km/h, jego ponad 100km/h – gdybym tego nie zobaczy? nie uwierzy?bym. Do T2 doje?dzam z 8min przewag? nad drugim.
Bieg – gor?co, gotuj? si?, du?o pij? gdzie si? da polewam si? mocz? czapk?, a nawet wskakuj? do bali z wod?. Walcz? jak si? da z odwodnieniem i przegrzaniem. 11Km - zawodnik z numerem 1 znowu mnie mija, ale za?o?enie – biegniemy swoje. Sandro i Ewu?cia robi? kawa? dobrej roboty jak i na rowerze tak i na biegu. Czuj? to, wiedz? co potrzebuj?, gdzie maj? czeka?, i co mi poda?, (w samochodzie zapasowe ko?a, narz?dzia, 100000 kalorii pod ró?nymi rodzajami, z 20 litrów ró?nych
napojów, i ci?g?e kursy do ró?nych potoczków, i strumieni po wod? do sch?adzania ) Kryzys mi?dzy 12 a 25 km strata powi?kszy?a si? do 20 minut. Dostaj? informacj?, ?e trzeci zawodnik 3 minuty za mn?. Walka. Sandro motywuje, pomaga, poi, i karmi – mój kamel ????Dostajemy sprzeczne informacje co do ró?nic mi?dzy zawodnikami, troch? od?ywam, strata do pierwszego maleje a nad 3-cim zawodnikiem si? powi?ksza.
Meta – Szcz??liwy ????
Dzi?kuj? wszystkim, którzy mi pomogli, którzy trzymali kciuki i dopingowali i komentowali na fb. Zawody kapitalne, widoki bezcenne, kolejne do?wiadczenie zdobyte.
..aha, by?em 2 ????"

I invite you to my facebook : https://www.facebook.com/jarek.kocur.sportowiec/videos/1448759118519841/

Greetings!
Jaros?aw Kocur

 

Powrót do raportów

© Austria eXtreme Triathlon
Lendplatz 34
A-8020 Graz
office@autxtri.com